Obchodné podmienky internetového obchodu www.oznamimto.sk

Čl. I
Úvodné ustanovenia
 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.oznamimto.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.
 2. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy.
 3. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru a služieb výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 4. Kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (ďalej len “právnická osoba”), kúpna zmluva sa spravuje predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami.
 5. Predávajúcim je spol. LiveStories s. r. o. s miestom podnikania 153, 956 01 Lipovník, Slovensko, IČO: 52 478 777, DIČ: 2121047775, IČ DPH: SK2121047775, zapísaná v OR okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 48706/N (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.oznamimto.sk ako aj Internetového obchodu (ďalej len „Stránka“).
 6. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:

Možnosti kontaktu:

a) kontaktné telefónne číslo: (+421) 940 997 900 v pracovných dňoch v čase medzi 09:00 a 18:00

b) e-mail: [email protected]

c) bankové spojenie: Fio banka SK36 8330 0000 0028 0201 5844  SWIFT(BIC): FIOZSKBA

**Pri zadávaní čísla účtu a ostatných údajov dbajte na ostražitosť, pretože v prípade nesprávneho vyplnenia Vám tovar nebude môcť byť následne odoslaný!

 1. Predávajúci je oprávnený predávať služby (čo zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim, fakturáciu, zasielanie služby a pod.) prostredníctvom (s využitím) Internetového obchodu.
 2. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, resp. každý návštevník Stránky, ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom Internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie.
 3. Službou je každý produkt zverejnený na Internetovom obchode.
 4. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj (Staničná 9, 950 50 Nitra 1), Odbor výkonu dozoru, tel. č. 037/772 02 16.
Čl. II
Informácie o tovare a cene

1. Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.

2. Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu je konečná a s DPH. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením a prepravou tovaru alebo iné voliteľné služby. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. Predávajúci je platcom DPH.

3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie.

4. Pri niektorých produktoch je uvádzaná cena jednotky v rozsahu (od – do) podľa vybraného variantu, rozmeru alebo zvoleného počtu kusov. Výsledná cena za zvolený variant, rozmer a počet kusov je Kupujúcemu zobrazená vždy na na stránke produktu a aj na stránke košíka pred odoslaním objednávky. V prípade, ak Kupujúci požiada o úpravu niektorého z parametrov objednávky po jej odoslaní a takáto úprava má vplyv na jednotkovú cenu výrobku bude cena upravená podľa aktuálneho cenníka dostupného priamo na stránke produktu a Kupujúcemu znova zaslané potvrdenie objednávky s upravenými parametrami a cenou.

Čl. III
Objednávka tovaru
 1. Kupujúci v prípade objednávky tovaru má možnosť si z galérie uvedenej na Stránke zvoliť niektorú z predpripravených grafických motívov.
 2. Po zvolení konkrétneho grafického motívu je Kupujúcemu pomocou editora na Stránke daná možnosť upraviť text, farbu, veľkosť a rozloženie prvkov. Takto upravený tovar si po zvolení počtu kusov(1) môže Kupujúci vložiť do košíka a pokračovať v nákupe alebo odoslať objednávku. Pri niektorých tovaroch nie je funkcia editora dostupná. V takomto prípade Predávajúci ponúka Kupujúcemu vyhotovenie grafického návrhu zdarma (ak v danom prípade nie je uvedené inak), a to zaslaním potrebných údajov v poslednom kroku objednávky alebo na e-mailovú adresu [email protected].
 3. Prijatú objednávku, kvalitu a vhodnosť obrazových podkladov Predávajúci manuálne skontroluje a v prípade nevyhovujúcich podkladov bude Kupujúceho dodatočne informovať.
 4. Pred zaradením objednaného tovaru do tlače Predávajúci zašle e-mailom Kupujúcemu náhľad tovaru na schválenie. Až po schválení správnosti tlačového náhľadu začína výrobný proces. Po schválení správnosti náhľadu Kupujúcim už nie je možné storno objednávky z dôvodu zaradenia tovarov vyrábaných na mieru do výrobného procesu. V prípade pripomienok k zaslanému mailovému náhľadu sú Predávajúcim zapracované tieto zmeny a náhľad znova poslaný na schválenie Kupujúcemu. Pri jednej objednávke je v cene produktu zahrnuté pripomienkovanie v štandardnom rozsahu (spravidla dve kolá pripomienok). Pri ďalších nových pripomienkach zo strany Kupujúceho, si Predávajúci vyhradzuje právo spoplatniť tieto dodatočné služby, keďže sú už nad rámec štandardného rozsahu prác obsiahnutých v produkte. Spoplatnenie je podľa rozsahu potrebných prác. minimálne v sume 5,00€. Predávajúci informuje o cene dodatočných prác Kupujúce a v úprave objednávky pokračuje až po odsúhlasení poplatku.
 5. O vyhotovení a odoslaní objednávky a taktiež o predbežnom termíne doručenia objednávky bude Kupujúci informovaný e-mailom.
 6. Pred definitívnym zaslaním objednávky Predávajúci odporúča Kupujúcemu využiť možnosti previesť dôkladnú kontrolu celej objednávky a detailne preštudovať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky.

(1) pozn. pri niektorých tlačených produktoch je stanovené minimálne množstvo objednávky na základe technických možností a spracovania (napr. 5ks). V prípade, ak má kupujúci záujem o menší počet, môže sa k takejto objednávke vzťahovať manipulačný poplatok v sume 5€ (alebo podľa dohody) vychádzajúci zo zmeny štandardných technických postupov pri výrobe objednávky. Takúto objednávku je možné vytvoriť len na základe predchádzajúcej dohody (mailom, telefonicky) a po odsúhlasení kupujúcim. Predávajúci nemá právo účtovať manipulačný poplatok svojvoľne, bez upovedomenia a odsúhlasenia kupujúcim. 

Čl. IV
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme:

a) e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu na: [email protected]

b) Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovom obchode Predávajúceho,

2. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové/telefonické potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí a následným schválením objednávky a po overení termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim.

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o Kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje.

4. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

5. Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Čl. V
Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov, v prípade výraznej zmeny ceny tovaru alebo nedostupnosti tovaru.
 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 3. Kupujúcemu doklady v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a užívanie.

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 2. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.
 3. Gramatické a obsahové chyby, ktoré sa nachádzali v návrhu už pri schvaľovaní tovaru Kupujúcim a boli zistené až po prebratí tovaru.
 4. Chyby, na ktoré bol Kupujúci vopred upozornený.
 5. Vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku nedostatočného skladovania zo strany Kupujúceho.
 6. Technologické odchýlky vzniknuté spôsobom zobrazenia na monitore a technológií tlačenia (farby na tlačených materiáloch nezodpovedajú farbám na monitore) alebo drobné odchýlky vzniknuté rozdielnou šaržou použitého papiera.

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
Čl. VI
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na zákazku),

b) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,

c) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

   3. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu. Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak Predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak; v takomto prípade Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:

a) je v pôvodnom stave,

b) nejaví známky používania a opotrebovania vo väčšom rozsahu,

c) je nepoškodený,

d) je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.).

4. Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu Predávajúceho. Predávajúci odporúča odoslanie vyplneného formulára, ktorý je dostupný na Internetovej stránke Predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

5. Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho. Odporúčame, aby si Kupujúci vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu daňového dokladu (faktúry) a tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar nie je vhodné zasielať dobierkou, takýto tovar nebude prevzatý.

6. Kupujúci je povinný priložiť do balíka daňový doklad (faktúru), s kompletným príslušenstvom atď., ktorý mu bol doručený. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty od oznámenia o vrátení tovaru Kupujúcim.

7. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci. Podľa dostupných informácií, je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 3,90,- EUR bez DPH.

8. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní. Okrem kúpnej ceny sa Predávajúci zaväzuje vrátiť aj náklady spojené s dopravou vo výške najlacnejšej formy dopravy dostupnej v čase vytvárania pôvodnej objednávky tovaru Kupujúcim. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný spôsob platby. V zmysle §9 ods. 5 zákona má Predávajúci právo zadržať vrátenie platby spotrebiteľovi až do okamihu, kým mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady Kupujúceho.

9. Neprevzatie (odmietnutie) zásielky bez predchádzajúceho upovedomenia Predávajúceho alebo iného riadneho odstúpenia od zmluvy nie je považované za odstúpenie od zmluvy ale za jej porušenie zo strany Kupujúceho – viac info čl. V. obchodných podmienok –  Povinnosti zmluvných strán. V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné

V prípade výrobkov vyrábaných na mieru má pri vrátení takto neprevzatej objednávky Predávajúci právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. V prípade výrobkov vyrábaných na mieru a platby na dobierku má Predávajúci právo požadovať od Kupujúceho bezhotovostnou platbou všetky náhrady škôd ktoré vznikli výrobou a zaslaním objednávky po záväznom schválení Kupujúcim. Po úhrade je možné zásielku vyrábanú na mieru zaslať znovu podľa pôvodne uzavretej zmluvy. V prípade neuhradenia neprevzatých zásielok v pôvodnom termíne splatnosti (uvedeným na daňovom doklade) si Predávajúci vyhradzuje právo účtovať skladné pre neprevzaté zásielky počnúc dňom nasledujúcim po termíne splatnosti faktúry. Skladné je účtované v sume 2€/týždeň/uskladnená zásielka. Neuhradenie záväzkov Kupujúceho môže viesť k riešeniu právnou v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

V prípade ostatných (skladových) výrobkov má pri vrátení takto neprevzatej objednávky Predávajúci právo vymáhať od Kupujúce náklady spojené s prepravou tovaru (pri všetkých typoch výrobkov zasielaných dopravnou službou). Predávajúci sa tým na základe § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka dožaduje náhrady len reálne vzniknutých nákladov, ktoré vznikli prepravou tovaru a porušením zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci si týmto konaním nenárokuje na žiadne úroky, pokuty alebo iné poplatky splatné zo strany Kupujúceho.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu je koncipované ako právo na odstúpenie od celej zmluvy a neumožňuje čiastočné odstúpenie od zmluvy, t. j. vrátenie iba časti tovarov.
V prípade, ak sa spotrebiteľ dožaduje vrátenia iba časti tovaru a predávajúci toto akceptuje, dá sa toto považovať za novú dohodu, kde platí zmluvná voľnosť medzi zmluvnými stranami, obsahom ktorej bude určenie tovaru ktorý sa má vrátiť a určenie sumy, ktorú má predávajúci vrátiť (hodnota tovaru, prepravné náklady).

Čl. VII
Stornovanie objednávky
 1. Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená najneskôr do schválenia správnosti náhľadu objednávky, zaslaním žiadosti na adresu [email protected] alebo telefonicky. Za storno objednávky podľa predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania, vadnej cene tovaru alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
Čl. VIII
Platobné podmienky

1. Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby:

a) Dobierka – Najčastejší spôsob platby, kedy Kupujúci uhrádza objednávku priamo kuriérovi. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od Kupujúceho zálohu.

b) Prevodom/vkladom na bankový účet Predávajúceho – Platba prostredníctvom vkladu/prevodu na bankový účet Predávajúceho, ako variabilný symbol slúži číslo objednávky.

2. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov.

3. Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.

4. Daňový doklad (faktúra) sa zasiela na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo bude pri doručení priložený v balení tovaru. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu.

5.Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

6. Neprevzatie (odmietnutie) zásielky bez predchádzajúceho upovedomenia Predávajúceho alebo iného riadneho odstúpenia od zmluvy nie je považované za odstúpenie od zmluvy ale za jej porušenie zo strany Kupujúceho – viac info čl. V. obchodných podmienok –  Povinnosti zmluvných strán.

V prípade výrobkov vyrábaných na mieru má pri vrátení takto neprevzatej objednávky Predávajúci právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. V prípade výrobkov vyrábaných na mieru a platby na dobierku má Predávajúci právo požadovať od Kupujúceho bezhotovostnou platbou všetky náhrady škôd ktoré vznikli výrobou a zaslaním objednávky po záväznom schválení Kupujúcim. Po úhrade je možné zásielku vyrábanú na mieru zaslať znovu podľa pôvodne uzavretej zmluvy. V prípade neuhradenia neprevzatých zásielok v pôvodnom termíne splatnosti (uvedeným na daňovom doklade) si Predávajúci vyhradzuje právo účtovať skladné pre neprevzaté zásielky počnúc dňom nasledujúcim po termíne splatnosti faktúry. Skladné je účtované v sume 2€/týždeň/uskladnená zásielka. Neuhradenie záväzkov Kupujúceho môže viesť k riešeniu právnou v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

V prípade ostatných (skladových) výrobkov má pri vrátení takto neprevzatej objednávky Predávajúci právo vymáhať od Kupujúce náklady spojené s prepravou tovaru (pri všetkých typoch výrobkov zasielaných dopravnou službou). Predávajúci sa tým na základe § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka dožaduje náhrady len reálne vzniknutých nákladov, ktoré vznikli prepravou tovaru a porušením zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci si týmto konaním nenárokuje na žiadne úroky, pokuty alebo iné poplatky splatné zo strany Kupujúceho.

Čl. IX
Dodacie podmienky
 1. Dodacia lehota začína plynúť dňom vykonania objednávky v prípade platby prostredníctvom dobierky alebo dňom prijatia platby v prípade prevodu na bankový účet.
 2. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru.
 3. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar bezodkladne, najneskôr do 30 pracovných dní od vykonania objednávky, ak nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Tovar je expedovaný v čo najkratšom čase. Dodanie tovaru uskutočňuje počas pracovných dní od 08:00-18:00.
 4. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, stávky, porucha technického zariadenia a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú Predávajúcim ovplyvniť.
 5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je možné doručiť, Predávajúci informuje o tom Kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 6. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho e-mailom alebo telefonicky a s dopravcom spísať tzv. škodový zápis.
 7. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
 8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a v čase, ktoré je Predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.
 9. Predávajúci stanovuje cenu za dopravné a balné nasledovne: Doprava dopravnou spoločnosťou General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (skr. GLS) nasledovne:

Základná cena prepravy – 3,95 € / objednávka 

Poplatok za dobierku vyberanú prepravnou službou – 1,00 € / objednávka

(Cena prepravy s dobierkou spolu 4,95€)

Doprava zdarma – 0,00 € / objednávka (pri nákupe produktov nad 80€)

Čl. X
Reklamačný poriadoK
 1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese [email protected] v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci je povinný súčasne vyplniť reklamačný formulár.
 2. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál daňového dokladu (faktúru). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene a ako poistenú zásielku.
 3. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Tieto vady je Kupujúci povinný jasne odfotiť a zaslať na vyššie uvedenú emailovú adresu.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Predávajúci ďalej nezodpovedá ani za gramatické a obsahové chyby, ktoré sa nachádzali v návrhu už pri schvaľovaní tovaru Kupujúcim a boli zistené až po prebratí tovaru, za chyby, na ktoré bol Kupujúci vopred upozornený, za vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku nedostatočného skladovania zo strany Kupujúceho, za technologické odchýlky vzniknuté spôsobom zobrazenia na monitore a technológií tlačenia (farby na tlačených materiáloch nezodpovedajú farbám na monitore), za nízku kvalitu fotografií (obrazových snímok), ktoré boli zaslané Kupujúcim a ani za drobné rozmerové odchýlky od špecifikácie pri tovare vzniknutých vo výrobnom procese v rozmedzí pár milimetrov.

 1. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodne inak.
 2. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
 3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a to buď:

a) odstránením vady (náhradným dodaním tovaru, resp. chybného množstva),

b) vrátením kúpnej ceny alebo jej časti, pokiaľ sa reklamácia vzťahuje iba na časť tovaru, alebo

c) iným zákonným spôsobom.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci, vrátenia kúpnej ceny alebo jej časti alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru. 

 1. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Čl. XI
Ochrana a spracovanie osobných údajov
 1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom spracúvania Cookies a uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie a nevyhnutnou komunikáciou medzi stranami.
 2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, PSČ, kontaktné telefónne číslo a pokiaľ nakupuje v rámci podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH.
 4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas so spracovaním na obdobie najviac 10 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, ústne telefonicky alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.
 5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby, účtovnej firme a banky, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.
 6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, prenos, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na adrese [email protected].
 7. Internetový obchod využíva súbory cookies, ktoré sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve Internetovej stránky Prevádzkovateľa a ukladané do zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) Kupujúceho. Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré sa používajú na Internetovej stránke, nepoškodzujú žiadne zariadenia Kupujúceho. V prípade návštevy Internetovej stránky a v prípade, že Kupujúci vyjadril dobrovoľný súhlas so súbormi cookies, považuje sa za prijatie podmienok ich používanie.
 8. Predávajúci sa zaväzuje využívať súbory cookies výlučne za účelom skvalitnenia služieb a zlepšovať štruktúru a obsah Internetovej stránky.

Zobraziť celé znenie a zásady Ochrany osobných údajov.

Článok XII.
Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.
 3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a porozumel ich zneniu.
 4. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť  1. júna 2022.
 5. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy